100 Jaar radio (12): Willem Vogt (deel III)

tekst: Hans Knot

In de drieluik rond een van de grootste radiopioniers van Nederland, Willem Vogt, gaan we dit keer naar de maand september 1953. Het moment voor de toenmalige nieuwe directeur Technische Dienst, Ir. P.A.I. Huydts, een afscheidswoord te schrijven in het interne bulletin met nieuws van en voor de Technische Dienst van de N.R.U., de Nederlandse Radio Unie.

‘Het is ongetwijfeld met gevoelens van spijt, dat het personeel van de Technische Dienst heeft kennis genomen van het heengaan van zijn Directeur, nu deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Naarmate men de heer Vogt van dichtbij kent, zullen deze spijtgevoelens zeker ook dieper zijn. De belangstelling, die de technische medewerkers van hun technische directeur hebben ondervonden, zowel voor hun werk als voor hun persoon, was steeds groter dan men normalerwijze zou mogen verwachten.

Bij een persoonlijk onderhoud met de Heer Vogt, waar deze of gene wel eens erg tegenop had gezien, werd men altijd prettig verrast door de zeer menselijke verhouding, waarin men zich tegen het einde van dat onderhoud bleek te bevinden. Maar naast deze spijt is er ook een grote dankbaarheid voor de wijze, waarop de Heer Vogt, eerst als Commissaris, later als Directeur, de belangen van de Technische Dienst heeft behartigd.

Ruimschoots heeft de Technische Dienst van zijn grote werkkracht en van zijn rijke ervaring mogen profiteren; menig gedurfd plan werd door zijn sterke wil geschraagd en werd door hem in de goede vorm gegoten, waarna het, gesteund door zijn warm pleidooi, de barrière van de diverse instanties kon nemen en uiteindelijke gerealiseerd worden.

Op andere plaatsen is de Heer Vogt de hem zozeer toekomende lof toegezwaaid voor zijn grote verdiensten als Radiopionier en Omroepleider. Op deze plaats moge de Technische Dienst van zijn spijt over het afscheid en zijn dankbaarheid voor het ondervonden leiding getuigen, daaraan toevoegend de innige wens, dat de heer Vogt gegeven moge zijn vele goede jaren te genieten van deze ‘rust’ periode, die thans voor hem aanbreekt, doch die, gezien zijn nooit aflatende activiteit, door hem zeker nuttig zal worden aangewend. Moge dit niet slechts zijn tot zijn eigen voldoening, maar ook ten voordele van Radio en Televisie.’

Aldus Ir. P.A.I. Huydts in september 1953. Willem Vogt was dan wel op pensioen maar hij kreeg een erefunctie bij de Nozema, waar hij actief bleef tot zijn dood in 1973.

De toespraak is bewaard gebleven in de collectie Mans.

Willem Vogt en Prof. Gerbrandy in 1953 [Foto: collectie Wereldomroep]