De Vrije Omroep van de Boerenpartij die er nooit kwam

tekst: Hans Knot            foto: Boer Koekoek in 1966 

Ik duik met U in het jaar 1968 met twee hoofdpersonen. De eerste een Tweede Kamerlid die met zijn Boerenpartij redelijk vaak in de voorafgaande jaren, al dan niet positief, in het nieuws was met de naam ‘Koekoek’ en als tweede persoon een blonde omroepster, die voorheen kortelings – door de wetgeving verdreven – actief was voor het televisieproject dat destijds vanaf het REM platform voor de kust van Nederland werd uitgezonden. Hetty Bennink is haar naam. Zij was het die, samen met een collega, het allereerste televisieprogramma in het najaar van 1964 voor REM TV introduceerde.

Hetty Bennink

Hetty had een fleurig blond gekapt gezichtje dat wel in staat kon zijn de Boerenpartij, via de televisie uitzendtijd voor politieke partijen, nog meer fleur te geven en bovendien leek het Hendrik Koekoek een goed idee haar ook tijdens partijbijeenkomsten in het land als presentatrice op te laten treden en aldus geschiedde. Maar er waren meer plannen, die na een bepaalde periode naar boven kwamen want was het geen idee om een eigen Boerenomroep op te starten. Hendrik gaf vooral aan Hetty Bennink de opdracht na te denken en te komen tot een plan, alwaar ze driftig achter de schermen mee aan het werk ging. Maar het liep na een aantal weken niet op rolletjes want op 2 mei 1968 was er in de dagbladpers te lezen dat Koekoek in conflict was gekomen met Bennink over de ‘Vrije Omroep’.

Het bittere conflict spitste zich volgens de dagbladpers toe op een door Bennink ontwikkeld plan voor een eigen omroep voor de Boeren Partij en het conflict zou zo hoog opgelopen zijn dat een breuk niet meer leek te voorkomen. Informatie betreffende de botsingen kwamen naar buiten nadat Hendrik Koekoek in het toen meest recente nummer van ‘de Vrije Boer’ Bennink ervan beschuldigde dat zij als administratrice van de in oprichting zijnde omroepstichting het vertrouwen van hem en de Boerenpartij ernstig had beschaamd.

Door de partij was er onder de leden en verdere aanhang een actie op touw gezet om leden voor de toekomstige omroep te werven, waarmee Bennink voornamelijk was belast. Volgens Hendrik Koekoek had Bennink zonder reden een bestuursvergadering niet bezocht en tevens een verzoek tot controle betreffende het ledental van de toekomstige omroep, inclusief de boekhouding, geweigerd. Koekoek meende vervolgens de toekomstige leden niet langer zaken te doen met Bennink maar de verschuldigde contanten voor zijn ‘vrije omroep’ over te schrijven naar zijn eigen private girorekeningen.

Het conflict speelde al enkele weken want Koekoek had duidelijk geen vertrouwen meer in het werk van Hetty Bennink, wat onder meer leidde tot een hetze tegen de omroepster. Desgevraagd door de journalist van de GPD betreffende de problemen toonde Bennink een op 23 april 1968 door haar advocaat (en Boerenkamerlid) mr. H. C. J. M. Kronenburg, naar het huis van Koekoek in Bennekom verzonden verzoeningsepistel, waarin na de passage ‘het staken van haar activiteiten naar buiten zal gepaard moeten gaan met het staken van de activiteiten uwerzijds’, aangedrongen werd op een ‘stukje
kalmering’ van de zijde van de partijleider.

1977

Maar uit het stukje van de vermelde editie van de ‘Vrije Boer’ bleek Hendrik Koekoek allerminst bereid zijn medewerkster in de armen te sluiten. In een interview vertelde Bennink dat het idee van een eventuele omroep helemaal niet afkomstig was vanuit de Boerenpartij maar dat zij zelf met de plannen was gekomen. Ze had geen hekel aan links Nederland maar had wel het idee dat de gemiddelde Nederlander, die een bedrijf runde, niet meer aan het woord kon komen op radio en televisie.

Zij kon echter ook niet de inspraak van de Boerenpartij in het plan voor de omroep ontkennen. Toen Koekoek ervan hoorde wilde hij die toekomstige omroep echter helemaal naar zichzelf en de partij toetrekken. Bennink: “Er was afgesproken, dat ik de administratie had; alle leden en dus al het geld zou bij mij binnenkomen. Opeens merkte ik dat ik minder brieven kreeg. Het bleek dat Koekoek de postbus leeghaalde en de brieven naar een ander doorstuurde. Later heeft hij nog drie gironummers van zichzelf gepubliceerd. Toen ging het geld naar hem en hij hield het vast, wat geheel tegen de afspraken was en wat rook naar verduistering.

Hetty Bennink stelde wel dat de moed niet in haar schoenen was gezonken en dat ze ondanks de problemen zou doorgaan met de actie tot het starten van een zendtijdaanvraag. Op dat moment hadden zich bij haar 3000 van de toen vereiste 15.000 leden voor een aspirant omroep aangemeld. Maar ze was langzamerhand wel Boer Hendrik Koekoek helemaal zat want, zo stelde zij: “Hij is een dictator en er zijn steeds meer mensen binnen de partij die genoeg van hem hebben. Er is binnen de partij een enorme machtsstrijd aan de gang waarvan verwacht mag worden dat er binnenkort veel naar buiten zal komen.”

Nergens werd die tweede mei melding gemaakt van het gegeven dat de beschuldigingen nog een staartje zouden krijgen. Bennink werd verrast met een plotseling bezoek van de leden van het Partijbestuur met als doel een officiële kascontrole van de administratie van ‘de Vrije Omroep’ die dag uit te voeren ten huize van Hetty Bennink. Na afloop van de controle, zo bleek de berichtgeving de volgende dag in de krant, diende de afvaardiging toe te geven dat er van geen enkele onregelmatigheid sprake was. De commissie, die bestond uit de Boerenpartij-leden Wijnia, Rommer en Vercraye, tekenden na afloop een verklaring dat de kas was gecontroleerd en in orde bevonden.

Vroeg in de ochtend, van de derde mei, werd mevrouw Bennink nogmaals benaderd door een journalist van de Gemeenschappelijke Persdienst. Ze meldde dat ze blij was dat van al die nare beschuldigingen, geuit door Hendrik Koekoek, niets waar was. Wel meldde ze dat de heren nog probeerden de ledenadministratie op te eisen, daarbij aan toevoegend dat als ze deze niet meekregen de recherche direct zou worden ingelicht. Toen Hetty had verklaard dat dan maar te doen besloot het drietal, zonder medeneming van de administratie haar huis snel te verlaten.

Omtrent de afloop kunnen we melden dat het nooit tot een eigen omroep voor de Boerenpartij kwam en ook kan vermeld worden dat een andere omroepster van de REM, Marianne Bierenbroodspot, door Hendrik Koekoek na de sluiting van REM radio en tv in dienst werd genomen als privé—secretaresse, puur als steun van de zijde van de Boerenpartij voor het REM project dat door de Nederlandse regering onderuit was gehaald.

Hetty als omroepster voor de Boerenpartij en meer informatie over ‘Vrije omroep’.